Over de organisatie

CNS Ede biedt bijzonder goed onderwijs voor elke leerling in veilige, eigentijdse en uitdagende scholen. Onze leerlingen ontwikkelen zich allemaal anders. Geen kind is hetzelfde. Daarop sluiten wij aan met onderwijs. Wij dagen onze leerlingen uit om met plezier te leren en succes te ervaren.

Onze scholen hebben ieder een eigen karakter. Binnen onze stichting werken wij vanuit vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Gedreven vanuit onze christelijke identiteit. Dat maakt ons bijzonder.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is statutair verantwoordelijk voor de stichting en heeft de algemene leiding. De voorzitter College van Bestuur is Dhr. J.M. (Rob) Sakko. Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht van CNS Ede.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een intern orgaan binnen de stichting dat toezicht houdt op het bestuur en het algemeen beleid. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol.

De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan. Daarnaast benoemt de raad zijn eigen leden. Statutair is het aantal leden bepaald op ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. De RvT valt onder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Een lid van de raad heet een toezichthouder.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het realiseren van de doelstellingen van CNS Ede. In het licht van Good Governance moeten toezicht en verantwoording goed zijn verankerd in de organisatiestructuur. Binnen CNS Ede geeft de Raad van Toezicht invulling aan het intern toezicht op het College van Bestuur. De samenstelling, benoeming, taak, wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten. De RvT houdt niet alleen integraal toezicht, maar is ook een sparringpartner voor het College van Bestuur (CvB) en geeft invulling aan de rol van werkgever voor het CvB. De leden van de RvT signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij die voor het beleid van de stichting van belang zijn. Zo ziet de Raad van Toezicht toe op doelmatigheid, de financiële continuïteit én op de borging van publieke belangen, zoals: de kwaliteit van het onderwijs, innovatie, de betaalbaarheid en toegankelijkheid.

De Raad van Toezicht werkt met een remuneratiecommissie als ook met een auditcommissie.

Samenstelling:

dhr. J. (Jurgen) Luteijn – voorzitter
mevr. S. (Sandra) Beentjes
dhr. M. (Michiel) Wisse
dhr. E.J. (Evert) Weide
mevr. M.J. (Marjan) van Dasselaar

Bestuursbureau

Om goed onderwijs op de scholen mogelijk te maken, ondersteunt het bestuursbureau van CNS Ede het College van Bestuur en de scholen op het gebied van organisatie en beleid, personeel, financiën, huisvesting, ICT en communicatie .

Directeurenteam

Elke schooldirecteur maakt deel uit van het Directeurenteam (DT). In dit teamverband deelt men kennis en expertise. Door actief deel te nemen aan bovenschoolse en/of stichtingsbrede onderwerpen wordt er een bijdrage geleverd aan het stichtingsbeleid. Het Directeurenteam is tevens een adviesorgaan voor het College van Bestuur.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit afgevaardigden van de CNS-scholen. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, waarbij er evenveel personeelsleden als ouders in de GMR zitten.
De GMR vertegenwoordigt alle CNS-scholen en houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen van CNS Ede. Het medezeggenschapsreglement vindt u hier.

Voor verdere informatie kunt u mailen naar gmr@cnsede.nl.